Een stille dood voor de 309%-aanslag…

De Minister van Financiën heeft aan zijn ambtenaren opdracht gegeven de taxatie van 309% voor geheime commissielonen enkel nog toe te passen indien een taxatie in hoofde van de genieter van een voordeel niet (meer) mogelijk is.

Als bij een controle dus een voordeel wordt vastgesteld, en de genieter is akkoord om dat voordeel toe te voegen aan zijn belastbaar inkomen, dan wordt de 309% niet toegepast !

De Minister heeft ook bevestigd dat de geheime commissielonenaanslag niet toegepast kan worden op restaurantkosten of overdreven uitgaven.

Kilometervergoeding

Met ingang van 1/7/2013 wordt de kilometervergoeding verhoogd van 0,3456 €/km tot 0,3461 €/km.

Conversie reserves in kapitaal

Tijdens de voorbije begrotingscontrole besliste de regering om de roerende voorheffing op liquidatieboni met ingang van 1/10/2014 op te trekken van 10% naar 25%.

Dit betekent concreet dat vennootschappen op de “opgepotte winsten” (die trouwens al belast geweest zijn) bij vereffening nog eens een taxatie van 25% zullen ondergaan.

Een vennootschap kan hieraan “ontsnappen” door voor 30/09/2014 middels een authentieke akte (voor notaris dus) de reserves te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Op deze incorporatie moet 10% RV betaald worden. Bijkomende voorwaarde is dat geen kapitaalvermindering doorgevoerd wordt binnen de vijf jaar na incorporatie. Doet de vennootschap dat toch, dan is een exitbelasting van resp. 15%, 10% of 5% verschuldigd naargelang de kapitaalvermindering plaats heeft in de eerste twee jaren, jaar 3 of jaar 4 na de incorporatie.

In de huidige fiscale context lijkt ons deze incorporatie niet oninteressant te zijn….

Voor meer concrete informatie hierover is het wachten op de definitief goedgekeurde wetteksten.

Vergoeding dienstreizen in België

Met ingang van 1/1/2013 wordt de forfaitaire dagelijkse vergoeding voor dienstreizen in België verhoogd. De nieuwe tarieven zijn :

Basisbedragen gewone werknemers hogere kaders/directie bedrijfsleiders
    vanaf 1/3/12 vanaf 1/1/13 vanaf 1/3/12 vanaf 1/1/13 vanaf 1/3/12 vanaf 1/1/13
middagmaal 12,79 13,04 15,80 16,11 18,84 19,22
nachtverblijf best. uit : 36,91 37,65 39,91 40,70 42,95 43,80
– avondmaal 12,79 13,04 15,80 16,11 18,84 19,22
-overnachting 20,37 20,79 20,36 20,77 20,36 20,76
-ontbijt   3,75 3,82 3,75 3,82 3,75 3,82

Aftrek van BTW bij gemengd gebruikte investeringen

Sinds 1/1/2013 moet de aftrek van BTW op de aankoop en het gebruik van investeringsgoederen (auto, GSM, PC of laptop, enz) die gemengd gebruikt wordt (deels privé, deels beroepsmatig) beperkt worden tot het beroepsmatige gedeelte. Dit geldt ook voor kosten verbonden aan dergelijke investeringsgoederen die voor 1/1/2013 aangekocht werden.

 Voor roerende goederen (behalve auto’s) moet u zelf een inschatting maken van het privé-gebruik en ons dat meedelen. Wij zullen dan de aftrek beperken tot het beroepsmatig gebruik. Indien u dat wenst mag u ook opteren voor een forfaitair systeem waarbij op alle gemengd gebruikte roerende goederen (behalve auto’s) een beroepsgebruik van 75% toegepast wordt.

 Voor auto’s liggen de zaken iets ingewikkelder : in principe heb je de keuze tussen twee systemen om het beroepsgebruik te bepalen :

 Kilometeradministratie : u noteert letterlijk elke kilometer die met een wagen gereden wordt en berekent op het einde van elk jaar welk percentage beroepsmatig was. Wij zullen dan de aftrek beperken in functie van uw beroepsmatig gebruik, met dien verstande dat nooit meer dan 50% van de BTW kan aftrekbaar zijn.

 Semi-forfaitaire berekening : middels onderstaande “formule” wordt het beroepsgebruik berekend :

(woon-werkverkeer x 200)+6000

totaal aantal kilometer per jaar

                 De maximaal aftrekbare BTW wordt opnieuw beperkt tot 50%.       

                 Voorbeeld 1 : u woont op 12 km van uw vaste plaats van tewerkstelling, en u legt met uw wagen 18.000 km per jaar af.

Het privé-gebruik wordt dan : 24km (per dag) x 200 = 4.800 km + 6.000 km = 10.800 km op een totaal van 18.000 km geeft een privé-gebruik van 60%. We mogen dus maar 40% van de BTW op deze wagen aftrekken.

 Voorbeeld 2 : u woont op 22 km van uw vaste plaats van tewerkstelling, en u legt met uw wagen 37.000 km per jaar af.

Het privé-gebruik wordt dan : 44km (per dag) x 200 = 8.800 km + 6.000 km = 14.800 km op een totaal van 37.000 km geeft een privé-gebruik van +/- 40%. Hoewel het beroepsgebruik 60% is , mogen we dus maar 50% van de BTW op deze wagen aftrekken.

 Indien uw bedrijf ten minste 4 wagens in gebruik heeft, mag u ook een forfaitair systeem toepassen dat inhoudt dat voor ALLE wagens een aftrek van 35% mag toegepast worden (maw. een privé-gebruik van 65% aangenomen wordt).

 Het is dus belangrijk dat u ons schriftelijk laat weten (via email of door een vermelding op de factuur) welk systeem u wenst toe te passen, en/of wat volgens u het beroepsgebruik is van deze gemengd gebruikte goederen !!

 Op alle kosten gerelateerd aan deze gemengd gebruikte goederen (gsm-abonnement, onderhoud auto, enz.) mag de BTW slechts in dezelfde mate worden afgetrokken.

 Enig pluspunt in deze regeling : voor investeringen waarop deze aftrekbeperking werd toegepast moet – bij een eventuele verkoop – slechts BTW worden aangerekend in de mate dat BTW werd afgetrokken. Op voordelen van alle aard gerelateerd aan dergelijke investeringen moet ook geen BTW meer worden herzien.

 Er blijven niettemin op vandaag nog vele vragen en onduidelijkheden. Mocht u hierover nog vragen hebben, contacteer ons gerust !

Nieuwe facturatierichtlijn

Vanaf 1 januari 2013 veranderen er enkele regels als u verkoopfacturen opmaakt.

 Voortaan moet :

–          Uw verkoopfactuur opgemaakt zijn binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin de levering plaats had of de dienst voltooid werd;

–          Uw verkoopfactuur datum van de levering of van de voltooiing van de dienst vermelden;

–          U  geen artikelnummer meer vermelden indien de BTW verlegd wordt. De melding “BTW verlegd” volstaat

 Bij ontvangst van een voorschot, kan u best meteen een factuur opmaken : immers vanaf dat moment wordt de BTW verschuldigd.

 Op uw aankoopfacturen is de BTW maar aftrekbaar als ze betaald is, of als de goederen geleverd zijn of de dienst voltooid is. Indien dit niet het geval zou zijn, verzoeken wij u dit duidelijk op uw aankoopfactuur te willen vermelden door bvb.op de factuur te noteren : “voorschot, nog niet betaald”.

Afschaffing aannemersregistratie

Met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2011 is het niet langer verplicht om op een geregistreerde aannemer beroep te doen om bvb. te kunnen genieten van bepaalde belastingverminderingen.

Op deze link staat meer uitleg over deze afschaffing….

Opgelet : de inhoudingsplicht is niet afgeschaft ! Info over de inhoudingsplicht vind je op deze link (bericht aan de opdrachtgevers…). Of je moet inhouden voor een bepaalde aannemer kan je hier controleren (klikken op consulteren).

Verhoging BTW boetes

De programmawet die eind juni goedgekeurd werd verhoogt met ingang van 1 juli 2012 de niet-proportionele boetes inzake BTW. De boete voor het niet- indienen van een BTW-aangifte verdubbeld van 500 € tot 1.000 €. Het niet indienen van de jaarlijkse klantenlisting of een opgave van de intracommunautaire handelingen kost voortaan 3.000 € ipv. 2.500 € voorheen. Er werd ook een nieuwe boete ingevoerd voor het foutief invullen van de periodieke BTW-aangifte.

Bij de proportionele boetes werd de boete die verschuldigd is in geval van niet of laattijdige betaling van de BTW of in geval men nalaat de BTW-voorschotten te betalen verhoogd van 10 naar 15%.

Wij kunnen u alleen maar aanraden, om ons uw documenten volledig en tijdig te bezorgen, zodat wij uw aangifte correct en tijdig kunnen indienen, en zo deze boetes kunnen vermeden worden.

Forfait kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2012 wordt de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van een privé-wagen voor beroepsverplaatsingen verhoogd tot 0,3456 € per kilometer.

Betaling in contanten

Vanaf 16 april 2012 is het bij de aankoop van een onroerend goed niet langer toegelaten om een voorschot van meer dan 10% met een maximum van 5.000 € cash te betalen. Vanaf 1/1/2014 is het volledig verboden om de aankoop van een onroerend goed cash te betalen.

De aankoop van goederen of diensten mogen eveneens vanaf 16 april 2012 slechts cash betaald worden tot maximum 5.000 €. Vanaf 1/1/2014 wordt dit bedrag verlaagd tot 3.000 €. Enkel voorschotten van maximum 10% (en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 5/3.000 €) mogen nog cash betaald worden.