1. KBO: wat?
De KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO) is een register opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ter vervanging van het Handelsregister, met een gegevensbestand over natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen, die in ons land een handelsonderneming voeren, personeel tewerkstellen, of onderworpen zijn aan de BTW. Het doel van de KBO is de vereenvoudiging van de administratieve procedures voor de bedrijven. Door de procedure te vereenvoudigen kan de oprichting van nieuwe ondernemingen bevorderd worden en de administratieve last voor de ondernemingen aanzienlijk verminderd worden. De KBO bevat het uniek identificatienummer en de identificatiegegevens van de ondernemingen en vestigingseenheden. Dankzij dit uniek identificatienummer zullen de ondernemingen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschillende administraties moeten vervullen.2. Wie moet zich inschrijven?
Elke natuurlijke- of rechtspersoon die voornemens is een handelswerkzaamheid uit te oefenen in België moet zich inschrijven in de KBO. Daarbij is het van geen belang of deze activiteit in hoofd- dan wel als bijberoep wordt uitgeoefend. Evenmin is het van belang of de activiteit de hoofdinrichting is dan wel een bijkantoor of een agentschap.
Ook de VZW’s, buitenlandse VZW’s en stichtingen moeten in de KBO ingeschreven worden.

Sinds 1 januari 1999 moet eenieder die zich in de KBO wenst in te schrijven voorafgaandelijk z’n kennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. De kennis van het bedrijfsbeheer kan bewezen worden door de bedrijfsleider zelf, zijn of haar echtgeno(o)t(e), de partner met wie hij of zij minimum 3 jaar samenwoont, een hiertoe aangenomen werknemer of de persoon die het dagelijks bestuur van de vennootschap waarneemt. De kennis kan bewezen worden door middel van diploma’s (bvb diploma hoger onderwijs, getuigschrift opleiding bedrijfsbeheer, enz.) of door middel van ervaring (waarbij met gedurende de laatste 15 jaar gedurende ten minste 3 jaar als zelfstandige in hoofdberoep of als ondernemingshoofd heeft gewerkt, of indien met gedurende ten minste 5 jaar zelfstandige was in bijberoep, helper van een zelfstandige was, of bediende met een leidinggevende functie).

Het tarief voor alle inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (sinds 1/1/2016) bedraagt 83,50 € per (vestigings-)eenheid.

 

3. Wijzigingen
Volgende wijzigingen moeten aan de KBO onmiddellijk gemeld worden:
– naamswijziging;
– wijziging van de vennootschapsvorm;
– wijziging van adres van de maatschappelijke zetel en/of uitbatingszetels;
– kapitaalverhoging of -vermindering;
– wijzigingen in de activiteit (doel);
– ontslag of benoeming van bestuurders of zaakvoerders.Een wijziging van de inschrijving kost 83,50 €. Bij het stopzetten van de activiteit dient men z’n inschrijving te schrappen. De schrapping kost eveneens 83,50 €.Tip : op deze link kan je zelf de gegevens van uw onderneming (of van andere) opvragen en op hun juistheid nagaan.

Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.