Vennootschapsbelasting

Belastbare grondslag
Vennootschappen worden belast op de som van volgende elementen:
a. toename van reserves en overgedragen winsten (de winsten die in de vennootschap “opgepot” worden);
b. verworpen uitgaven (dit zijn onkosten die de vennootschap maakte, doch die volgens de belastingwetten in beperkte mate of zelfs helemaal niet aftrekbaar zijn – zie verder);
c. uitgekeerde dividenden.Tarieven
Het normale belastingtarief voor vennootschappen bedraagt 33,99%.
KMO-vennootschappen kunnen echter genieten van het verlaagd opklimmend tarief. Deze tarieven luiden als volgt (aanslagjaar 2011):

tot 25.000,00 € 24,98%
van 25.000,00 € tot 90.000,00 € 31,93%
van 90.000,00 € tot 322.500,00 € 35,54%
boven 322.500,00 € 33,99%

 

Definitie – voorwaarden KMO-vennootschap
– geen financiële vennootschap zijn (dwz. niet meer dan 50% van het kapitaal en de belaste reserves in aandelen beleggen);
– de aandelen mogen niet voor 50% of meer in handen zijn van één of meerdere vennootschap(pen);
– geen dividenden uitkeren die meer bedragen dan 13% van het werkelijk gestort kapitaal;
– men mag geen deel uitmaken van een coördinatiecentrum;
– er moet aan minstens 1 zaakvoerder of bestuurder een wedde uitgekeerd worden van 36.000,00 € of deze wedde moet minstens zo groot zijn als de fiscale winst van de vennootschap.Belastingvrije inkomsten
– inkomsten die reeds in een vorig stadium belast werden, worden grotendeels vrijgesteld (bvb dividenden waarop de emiterende vennootschap belasting betaalde, worden a rato van 95% vrijgesteld);
– meerwaarden op aandelen (minderwaarden zijn niet aftrekbaar);
– investeringsreserve : dit is een nieuwe maatregel die enkel van toepassing is op KMO-vennootschappen (voorwaarden – zie hiervoor). De investeringsreserve wordt berekend op 50% van de aangroei binnen een belastbaar tijdperk van het gereserveerde belastbare resultaat en met een maximum van 37.500,00 € (x 50% dus 18.750,00 €). Hierop dienen nog enkele correcties te worden toegepast. Contacteer ons om na te gaan welke correcties specifiek voor u van toepassing zijn.
De investeringsreserve is een tijdelijke vrijstelling van belastingen gekoppeld aan volgende voorwaarden:
– men moet investeringen doen in afschrijfbare MVA of IVA die in aanmerking komen voor investeringsaftrek, binnen de 3 jaar vanaf de eerste dag van het boekjaar waarvoor de investeringsreserve is aangelegd;
– dit bedrag moet geboekt wordt op onbeschikbare reserves (= onaantastbaarheidsvoorwaarde);
– deze investeringen moeten 3 jaar binnen de vennootschap behouden blijven.LET OP !!! Wanneer de investeringsreserve binnen de 3 jaar niet volledig in activa geïnvesteerd is, dan wordt de ganse investeringsreserve belast !!! 

– notionele intrestaftrek
Vanaf aanslagjaar 2007 wordt voor vennootschappen een nieuwe aftrek ingevoerd, de notionele intrestaftrek. Deze aftrek kan men het best omschrijven als een fictieve intrestaftrek voor risicokapitaal : ondernemingen mogen de fictieve kostprijs van hun eigen vermogen in rekening brengen.
Het percentage van de aftrek wordt jaarlijks bekendgemaakt en zal voor aanslagjaar 2011 4,3 % bedragen voor kleine vennootschappen en 3,8 % voor grote vennootschappen.
Deze aftrek is in tegenstelling tot de investeringsreserve geen tijdelijke vrijstelling maar is definitief verworven.
Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.