TIP !!! Het op een overzichtelijke en systematische wijze voeren van uw administratie, zal niet alleen leiden tot een overzichtelijk geheel waarin alles snel kan teruggevonden worden, maar zal eveneens tal van problemen inzake uw boekhouding kunnen vermijden. Op regelmatige tijdstippen (elk kwartaal of elke maand) dienen uw documenten te worden verwerkt teneinde een BTW-aangifte te kunnen opstellen.

1. Verkoopfacturen
Verkoopfacturen dienen chronologisch te worden opgesteld, voorzien van een volgnummer, en dienen gedetailleerd de geleverde goederen en/of diensten te vermelden, alsook de datum waarop deze diensten voltooid of de goederen geleverd werden. Voor meer detail inzake de op te nemen vermeldingen klik hier. Creditnota’s dienen afzonderlijk te worden genummerd en geklasseerd. 

2. Aankoopfacturen
Aankoopfacturen kan u best chronologisch orderen, volgens de datum waarop de factuur werd opgesteld. Het is daarbij van geen belang of een factuur al dan niet betaald werd. Alle facturen die aan u gericht werden tijdens een bepaalde maand of kwartaal kunnen in die maand of dat kwartaal verwerkt worden in de boekhouding. Facturen en creditnota’s kan u best afzonderlijk klasseren. 

3. Bank
Alle bankrekeninguittreksels van de bankrekening waarop u uw zakelijke verrichtingen centraliseert dient u te klasseren samen met alle bijlagen. Indien u met cheques betaald, kan u best noteren aan wie u welke cheque uitschreef, of kan u zakencheques gebruiken: deze zijn voorzien van een dubbeltje dat u gewoon kan bewaren en bij het uittreksel voegen op het ogenblik dat de bewuste cheque van de rekening gaat.
Indien u veel verrichtingen heeft via uw bankrekening, dan kan het nuttig zijn uw bankrekeninguittreksels in coda-formaat op te vragen. Wij kunnen uw uittrreksels dan quasi-automatisch verwerken ! 

4. Kasboek
Indien u regelmatig cash geld ontvangt, of regelmatig leveranciers betaalt met baar geld, dient u een kasboek bij te houden. In dit boek dient u chronologisch alle verrichtingen met baar geld te noteren. Afhankelijk van de periodiciteit waarvoor u BTW-aangiften moet indienen, dient u een kasblad af te sluiten per maand of per kwartaal. 

5. Ontvangstenboek
Iedereen die contante verkopen heeft (winkels, restaurants, car-wash, enz.) dient steeds alle verkochte goederen gedetailleerd te noteren. Dit gebeurt meestal dmv een kasregister. De dagelijkse totalen dienen – opgesplitst volgens BTW-tarief – opgenomen te worden in een ont-vangstenboek. Wie verplicht is zgn. BTW-bonnetjes uit te schrijven, dient dagelijks het nummer van het eerste en laatste bonnetje in dit boek te noteren. 

6. Bewaarplicht
Alle boekhoudkundige bescheiden dienen gedurende 7 jaar bewaard te worden, te rekenen vanaf de eerste dag van het boekjaar. 

Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.