1. Keuze tussen eenmanszaak of vennootschap
Een zelfstandige activiteit starten is een belangrijke beslissing. Keuzes die nu gemaakt moeten worden, kunnen op termijn belangrijke consequenties hebben. Een eerste keuze die moet gemaakt worden is of u gaat werken onder de vorm van een eenmanszaak dan wel met een vennootschap. In deze beslissing dienen o.i. een aantal fiscale en vermogensrechterlijke aspecten afgewogen te worden.Fiscale aspecten
Inkomsten verkregen uit een eenmanszaak worden onderworpen aan de personenbelasting. De tarieven in de personenbelasting bedragen voor de schijven boven 31.700 € 50%. Bovendien dient u als zelfstandige over het netto-inkomen (evenwel begrensd tot +/- 65.395,30 €) sociale bijdragen betalen a rato van 22% over dit inkomen, zodat iemand met een inkomen van bvb 50.000 € over de laatste 2.500 € tot 72% aan belastingen en sociale bijdragen dient af te dragen. De tarieven die van toepassing zijn op de winsten van vennootschappen zijn iets minder progressief dan in die van de personenbelasting. Vennootschappen worden belast aan tarieven die variëren van 24,98% tot 33,99%. Op de winsten van vennootschappen zijn verder geen sociale bijdragen verschuldigd (behoudens een vast bedrag van 347,50 € per jaar of 852,50 € afhankelijk van het balanstotaal).

TIP !!! Hoewel grosso modo kan gesteld worden dat vanaf een netto-inkomen van pakweg 50.000 € per jaar een vennootschap fiscaal interessanter kan zijn, adviseren wij toch ons te contacteren voor een berekening op maat, waarbij rekening gehouden wordt met alle aspecten van uw persoonlijke situatie.

Vermogensrechterlijke aspecten
De ondernemer die werkt onder de vorm van een eenmanszaak is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden die hij maakt. Dit betekent dat hij met zijn huidig én toekomstig persoonlijk vermogen (en afhankelijk van het huwelijkscontract het vermogen van de partner) kan aangesproken worden tot voldoening van de schulden. Indien u meent dat de geplande activiteit risicovol is of belangrijke schulden met zich meebrengt, is o.i. een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangewezen.


2. Toegangsvoorwaarden
Om een zelfstandige activiteit te mogen starten moet men 18 jaar oud zijn, en mag u niet wettelijk onbekwaam verklaard zijn of onder gerechtelijk raadsman gesteld zijn. Bij bepaalde veroordelingen kan de handelsrechter een verbod opleggen functies binnen vennootschappen waar te nemen. Verder dient men zich als starter te registeren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hiertoe dient de starter aan te tonen dat hij een “basiskennis van bedrijfsbeheer heeft”. Dit kan bvb door middel van diploma’s of getuigschriften of door praktijkervaring. G&V bvba kan zorgen voor deze registratie bij de KBO.Indien u op zelfstandige basis wil starten met een gereglementeerd beroep zal u daarenboven moeten bewijzen dat u over de nodige beroepsbekwaamheid beschikt (voor meer info over beroepsbekwaamheid klik hier).Tot slot vereisen sommige activiteiten een bijzondere toelating, heeft u een milieuvergunning nodig voor bepaalde gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, enz.TIP !!! Indien u dat wenst kunnen wij voor u nagaan welke attesten en/of vergunningen u in uw specifieke situatie nodig heeft.


3. Starten met een eenmanszaak
Indien u voldoet aan alle toegangsvoorwaarden (zie hiervoor) dient u volgende praktische zaken af te handelen:
– attest bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid aanvragen;
– bankrekening openen;
– zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
– zich aansluiten bij een sociale kas in hoofd- of bijberoep (zie verder);
– eventueel een BTW-nummer aanvragen (zie verder).TIP !!! G&V kan u uiteraard bijstaan bij deze formaliteiten, en u helpen met het invullen van deze (aanvraag)formulieren.


4. Oprichten van een vennootschap
Opteert u voor een vennootschap, dan dient eerst een keuze gemaakt te worden over de vennootschapsvorm. De wet erkent volgende vennootschappen: Vennootschap Onder Firma, Gewone Commanditaire Vennootschap, Eenpersoonsvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Coöperatieve Vennootschap, Naamloze Vennootschap, Commanditaire Vennootschap op Aandelen. Op bijgaande tabel kan u een aantal essentiële kenmerken van deze vennootschapsvormen terug vinden.

NV BVBA CVBA CVOHA
Min. kapitaal 61.500 € 18.550 € 18.550 € Vrij bepaald
Volstort kapitaal 1/4 met
een minimum
van 61.500 €
een minimum
van 6.200 € of 12.400 € voor éénpersoons bvba’s
1/4 met
een minimum
van 6.200 €
Volledig
Min. aantal aandeelhouders 2 2 3 3
Oprichtingsakte Notarieel Notarieel Notarieel Notarieel of onderhands
Financieel plan Ja Ja Ja Niet verplicht
Aandelen Aandelen op naam Aandelen op naam Aandelen op naam Aandelen op naam
Overdracht van aandelen In principe vrij, tenzij wettelijke of statutaire beperkingen Wettelijke of statutaire beperkingen Enkel aan andere vennoten of/en conform statutaire beperkingen Enkel aan andere vennoten of/en conform statutaire beperkingen
Beheer Raad van bestuur, bestaande uit minimum 3 bestuurders (2 indien slechts 2 vennoten). Eventueel volmacht aan een gedelegeerd bestuurder (mandaat van 6 jaar) Een of meer zaakvoerders (praktisch onafzetbaar indien statutair benoemd) Een of meer zaakvoerders Een of meer bestuurders
Jaarrekening neerleggen? Ja Ja Ja Neen

 

Bij het oprichten van een (E)BVBA, NV of CVBA dient een financieel plan te worden opgesteld. Dit is een raming van de opbrengsten en kosten alsook van de bronnen van middelen en de aanwending ervan. Het heeft tot doel aan te tonen dat het startkapitaal van de vennootschap toereikend is gezien de activiteiten die de vennootschap gaat ontwikkelen. Indien de vennootschap binnen de drie jaar na oprichting failliet gaat, kan dit financieel plan door de rechter nagezien worden, en kunnen de oprichters aansprakelijk gesteld worden indien het startkapitaal ontoereikend was.In de gevallen waarin dit vereist is (zie tabel), dienen samen met een notaris statuten opgesteld te worden.Praktisch dienen volgende zaken gedaan te worden:
– een financieel plan opstellen;
– een ontwerp van statuten vragen aan de notaris;
– attest bedrijfsbeheer en evt. beroepsbekwaamheid aanvragen;
– bankrekening openen en het kapitaal storten;
– oprichtingsakte van de vennootschap laten verlijden;
– de notaris legt de oprichtingsakte neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel;
– de griffie zorgt voor de registratie van de gegevens bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
– G&V bvba kan online zorgen voor de registratie bij de KBO;
– eventueel een BTW-nummer aanvragen (zie verder).TIP !!! G&V kan u uiteraard bijstaan bij deze formaliteiten, en u helpen met het invullen van deze (aanvraag)formulieren.


5. Oprichten van een VZW
De Vereniging Zonder Winstoogmerk bezorgt een structuur (en rechtspersoonlijkheid) in die gevallen waarin een vereniging niet tot doel heeft winst na te streven. Een VZW mag dus zeker geen handelsdaden stellen.
Vanaf 1 januari 2006 worden alle VZW’s verplicht om een “transparante” boekhouding te voeren.
De wet voorziet drie categorieën:
– kleine vzw’s mogen kiezen voor een dubbele boekhouding of een enkelvoudige boekhouding volgens opgelegde schema’s
– middelgrote en grote vzw’s worden verplicht om een dubbele boekhouding te voeren.
De criteria om als grote vzw beschouwd te worden zijn : minimum 2 van de volgende 3 criteria overschrijden: a) gemiddeld over het jaar 5 voltijdse equivalenten tewerkstellen die ingeschreven zijn in het personeelsregister; b) ontvangsten bedragen maximum 250.000,00 euro en c) balanstotaal is maximaal 1.000.000,00 euro.
De criteria voor de zeer grote vzw’s zijn : ofwel minimum 100 voltijdse werknemers in dienst ofwel minimum 2 van de volgende 3 criteria overschrijden: gemiddeld over het jaar 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister, de ontvangsten bedragen 6.250.000,00 € en een balanstotaal van 3.125.000,00 euro.

Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.