Personenbelasting

Belastbare grondslag
Een natuurlijk persoon wordt belast op vier categorieën van inkomsten:

a. Onroerende inkomsten (bvb. bepaalde huurinkomsten, of zgn. “kadastrale inkomsten” van onroerende goederen). De onroerende inkomsten kunnen verminderd worden met de intrestlasten van financieringen die werden aangegaan om onroerende goederen aan te kopen. Het kadastraal inkomen van de woning waarin de belastingplichtige met z’n gezin verblijft, wordt in bijna alle gevallen eveneens vrijgesteld van belastingen.
Voor de leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005 is er een ‘nieuwe’ regeling qua aftrek voor de enige woning. De intresten, kapitaalsaflossingen en premies van een hypothecaire lening die specifiek is aangegaan om een enige eigen woning te verwerven of te behouden, worden van het totale netto-inkomen afgetrokken. Het basisbedrag van de aftrek voor eigen woning bedraagt 2.080 € (Aj 2011).
Het basisbedrag kan verhoogd worden met volgende bedragen als het gaat om de eigen EN enige woning :
– verhoging gedurende de eerste 10 jaar : 690 € (Aj 2011);
– verhoging indien tenminste 3 kinderen : 70 € (Aj 2011).

Voor de leningen afgesloten vóór 1 januari 2005 en voor herfinancieringen afgesloten na 1 januari 2005 geldt nog de oude regeling (aftrek ten belope van kadastraal inkomen).

Voor verbouwingsleningen, waarvoor nog een oude lening loopt en er worden nog intresten afgetrokken, is er een optieregeling. Voor deze leningen kan een keuze gemaakt worden tussen het nieuwe en het oude systeem. De keuze moet in Aj 2006 gemaakt worden en is geldig voor de rest van de duurtijd van de lening.

b. Roerende inkomsten (hoewel deze in een groot aantal gevallen vrijgesteld zijn)

c. Bedrijfsinkomsten (inkomsten uit een beroepsactiviteit). Voor werknemers (arbeiders of bedienden) is het vrij eenvoudig om het inkomen te kennen waarop ze belast zullen worden: na afloop van een kalenderjaar ontvangen ze van hun werkgever een fiche waarop af te lezen valt welk het belastbaar inkomen is, en welk bedrag aan voorheffingen (= voorschot op de verschuldigde belastingen) ingehouden werd. Bij het berekenen van de verschuldigde belastingen zal de belastingsadministratie automatisch een forfaitaire aftrek van kosten berekenen. Indien je echter meer uitgaven deed dan dit forfaitaire bedrag, mag je de kosten die je maakte om je inkomen te verkrijgen zelf bewijzen (bvb. autokosten, studiekosten, gebruik van een bureau, computer, enz.). Vergeet vooral niet alle nodige bewijsstukken daartoe te verzamelen. Deze kunnen steeds opgevraagd worden. Voor zelfstandigen is dat niet zo eenvoudig. Het netto-inkomen van een zelfstandige wordt bepaald door het verschil te maken van de bruto-inkomsten (omzet, verkopen) enerzijds en de aftrekbare uitgaven anderzijds. Hiertoe wordt aan de hand van de gegevens die in de boekhouding werden ingevoerd een “resultatenrekening” opgesteld, waarbij volgens een bepaalde voorstelling de kosten in verschillende rubrieken ingedeeld worden. Een overzicht van de aftrekbare uitgaven vindt u verder.

d. Diverse inkomsten (inkomsten uit toevallige of occasionele prestaties, meerwaarden, ontvangen onderhoudsuitkeringen, enz.).

Van deze vier categorieën van inkomsten zijn verschillende uitgaven aftrekbaar:

– betaalde onderhoudsuitkeringen (a rato van 80%);
– giften van tenminste 30 €;
– uitgaven voor kinderopvang voor kinderen jonder dan 12 jaar (bvb naschoolse opvang, jeugd- en sportkampen, …);
– premies betaald voor een levensverzekering;
– kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen;
– pensioensparen;
– stortingen voor het verwerven van aandelen in de vennootschap waarin u werknemer bent;
– pwa-cheques;
– dienstencheques;
– uitgaven voor onderhoud & restauratie van niet verhuurde eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van Monumenten en landschappen;
– energiebesparende uitgaven voor een woning bvb de plaatsing van dubbele beglazing, thermostatische kranen, vervangen van een oude stookketel, …. Voor een volledig overzicht, zie onze rubriek links;
– uitgaven voor de beveiliging van de privé-woning tegen inbraak en brand (vanaf Aj 2008).

Tarieven

Eens het totale belastbare inkomen bepaald, worden deze verminderd met een belastingvrije som. Dit bedrag is 6.430,00 € voor elke echtgenoot en 7.800,00 € (6.430 € + 1.370 €) voor een alleenstaande. Voor kinderen ten laste wordt dit bedrag verhoogd met 1.370,00 € voor één kind, 3.520,00 € voor twee kinderen, 7.880,00 € voor drie, enz. Deze belastingvrije som wordt afgetrokken van de laagste schijven van het belastbaar inkomen. Tenslotte worden daarop volgende tarieven (inkomsten van het jaar 2010 = aanslagjaar 2011) toegepast:

0,00 tot 7.900,00 € 25%
7.900,00 tot 11.240,00 € 30%
11.240,00 tot 18.730,00 € 40%
18.730,00 tot 34.330,00 € 45%
vanaf 34.330,00 € 50%

 

Bovenop de verschuldigde personenbelasting wordt de gemeentebelasting berekend.Belastingvrije inkomsten
Niet alle bedragen die men ontvangt, worden aan belastingen onderworpen. Volgende inkomsten zijn vrij van belastingen (niet-limitatieve opsomming):
– van de werkgever ontvangen sociale voordelen (bvb geboortegeschenk);
– wettelijke kinderbijslagen, kraamgeld;
– studiebeurzen;
– de door de werkgever terugbetaalde kosten (zgn. kosten eigen aan de werkgever);
– ontvangen schadevergoedingen;
– prijzen uit publiciteitswedstrijden of uit spelen;
– winsten behaald met weddenschappen op paardenkoersen, casinospelen, de Nationale lotterij, Lotto, enz.;
– baten uit occasionele beursverrichtingen;
– meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van het eigen woonhuis.
Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.