1. Wie is BTW-plichtig?
Iedereen die op zelfstandige wijze geregeld diensten verricht of goederen levert, tenzij deze diensten of leveringen niet in de BTW-sfeer vallen (bvb. onroerende verhuur, verzekeringen). Daarbij maakt het helemaal niet uit onder welke vorm deze activiteit gedaan wordt (eenmanszaak of vennootschap).

2. Wat zijn uw verplichtingen?
Als BTW-belastingplichtige verkrijg je in principe recht op aftrek van de BTW die u aangerekend wordt, doch er worden u ook een aantal verplichtingen opgelegd. Indien u op zelfstandige basis wil starten met een gereglementeerd beroep zal u daarenboven moeten bewijzen dat u over de nodige beroepsbekwaamheid beschikt. Tot slot vereisen sommige activiteiten een bijzondere toelating, heeft u een milieuvergunning nodig voor bepaalde gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, enz.

Een boekhouding voeren
Naast de verplichtingen opgelegd door de boekhoudwetgeving, legt ook de BTW-wetgeving een aantal verplichtingen op tav van de te voeren boekhouding. Zo dient een boekhouding aangepast te zijn aan de aard en omvang van de onderneming, aparte dagboeken bevatten voor aan- en verkoopfacturen en dagontvangsten. De boekhouding steunt op verantwoordingsstukken. Alle boekhoudkundige stukken, facturen, financiële documenten en verantwoordingsstukken dienen gedurende 7 jaar bewaard te worden. Daarnaast zijn voor een aantal specifieke activiteiten bijkomende verplichtingen opgelegd (bvb. register voor garages, enz.).

TIP !!! Contacteer ons om na te gaan welke de specifieke verplichtingen zijn die u dient na te komen.

BTW-aangiften indienen
BTW-belastingplichtigen dienen elk kwartaal een BTW-aangifte in te dienen. Indien de omzet per jaar echter hoger is dan 2.500.000 € (exclusief BTW) dienen maandelijks aangiften ingediend te worden. Indien u energieproducten verkoopt, computers en toebehoren of motorvoertuigen, dan moeten vanaf 250.000 € maandelijks BTW-aangiften worden ingediend.

Deze dienen telkens voor de 20° van de maand volgend op de periode waarop de aangifte slaat ingediend te worden bij het BTW-controlekantoor waaronder u ressorteert. In deze aangifte worden alle uitgaande handelingen (verkopen) en inkomende handelingen (aankopen) opgenomen. In deze aangifte wordt verder het verschil berekend tussen de BTW die u aan uw klanten aanrekende en de BTW die door uw leveranciers aan u aangerekend werd. Is de BTW die u aanrekende groter dan de zgn. aftrekbare BTW dan zal u een schuld hebben tav de BTW-administratie die tevens voor de 20° moet voldaan worden. In het tegenovergestelde geval kan u aan de BTW-administratie vragen het tegoed aan u terug te storten. Deze teruggave kan enkel op het einde van een kwartaal, en indien het tegoed minstens 615 € bedraagt (1.485 € voor de maandaangevers) en moet in de aangifte expliciet aangevraagd worden. Teruggaven vinden enkel plaats indien de aangifte tijdig is ingediend! Gelieve hiermee rekening te houden.

Indien uw totale omzet op jaarbasis lager is dan 25.000 € kan u opteren om vrijgesteld te worden van het indienen van aangiften. Deze (VR)regeling houdt in dat u geen BTW dient aan te rekenen aan uw klanten, doch u verliest ook uw recht op aftrek van de BTW die u aangerekend wordt. Voor meer uitleg rond deze regeling en de te vervullen formaliteiten kan u ons best contacteren.

BTW-listing
Elk jaar voor 31 maart moet een opgave ingediend worden waarop alle BTW-plichtige klanten aan wie tijdens het afgelopen jaar gefactureerd werd opgenomen zijn. Per klant moet het totaal aan leveringen of diensten, alsook de aangerekende BTW vermeld worden.

Opgave van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten
Elk kwartaal moet een opgave ingediend worden van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten. Dit zijn leveringen van goederen of diensten aan klanten in een andere EU-lidstaat. Op deze leveringen en diensten moet in een aantal gevallen geen BTW worden aangerekend.

TIP !!! Contacteer ons om na te gaan in welke specifieke gevallen u met vrijstelling van BTW kan factureren.

Facturen uitreiken
In principe moeten BTW-belastingplichtigen facturen uitreiken.

Uitzonderingen hierop zijn:
– leveringen van goederen en diensten bestemd voor privé-gebruik. In dit geval dienen de ontvangsten in een ontvangstenboek te worden genoteerd. Per dag mag één totaal ingevuld worden, doch de gedetailleerde verantwoordingsstukken (bvb. controlebanden van kasregisters) dienen steeds bewaard te worden;
– hotels, restaurants en car-washes mogen genummerde ontvangstbewijzen uitschrijven.

Facturen moeten “altijd” uitgereikt worden bij levering van voertuigen, vaartuigen en bij onderhoud- en herstellingswerken aan voertuigen, voor werken in onroerende staat, leveringen van nieuwe gebouwen, verkoop op afbetaling of huurkoop, leveringen aan particulieren door een groothandel of onderneming die hoofdzakelijk aan andere ondernemingen verkoopt en leveringen van goederen die klaarblijkelijk voor beroepsdoeleinden bestemd zijn.

Facturen moeten opgemaakt worden uiterlijk de 5° werkdag van de maand volgend op de maand waarin geleverd werd of waarin de dienst voltooid werd.

Elke factuur moet verplicht volgende vermeldingen bevatten:
– identificatie van de leverancier (naam, rechtsvorm, volledig adres, RPR provincie, BTW nummer);
– identificatie van de klant (naam, rechtsvorm, volledig adres, BTW nummer) – datum waarop de factuur opgesteld werd;
– volgnummer van de factuur;
– datum waarop het goed geleverd werd of waarop de dienst werd voltooid;
– gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
– de prijs;
– het BTW-tarief;
– het bedrag van de verschuldigde BTW;
– indien geen BTW aangerekend wordt, dient daarvoor steeds de reden te worden aangeduid.

LET OP !!! Het ontbreken van één van deze vermeldingen kan belangrijke boetes met zich meebrengen! Indien geen BTW aangerekend wordt, is het de BTW-belastingplichtige die moet bewijzen dat dit terecht was. Indien dit bewijs niet kan geleverd worden kan de niet aangerekende BTW van u gevorderd worden!

G&V bvba kan u uiteraard helpen met al deze BTW-formaliteiten : de aangifte van aanvang van activiteiten, maandelijkse- of kwartaal- BTW-aangiften, BTW-listings, maar ook meer complexe zaken zoals het optreden als aansprakelijk vertegenwoordiger of het oprichten van een BTW-eenheid, enz…


3. Recht op aftrek van BTW
Als BTW-belastingplichtige heb je in principe recht op aftrek van de BTW die u aangerekend wordt bij leveringen en diensten die kaderen in uw beroepsactiviteit. Een eerste voorwaarde om uw recht op aftrek te kunnen uitoefenen is te beschikken over een correct opgestelde factuur (zie hiervoor).

De aftrek wordt voor een aantal specifieke uitgaven echter wettelijk beperkt. Dit is het geval voor: autokostenrestaurant- en onthaalkostengeschenken en overige kosten.

Autokosten – personenwagens

Kostensoort BTW
Algemene regel maximaal 50% aftrekbaar (1)
niet-aftrekbare btw nvt
belasting op de inverkeerstelling (biv) nvt
onderhoud en herstelling maximaal 50% aftrekbaar
herstellingskosten na ongeval maximaal 50% aftrekbaar
autoveiligheid, schouwingskosten maximaal 50% aftrekbaar
radiotaks nvt
pechverhelping (touring wegenhulp) maximaal 50% aftrekbaar
carwash maximaal 50% aftrekbaar (faktuur)
tolgelden (bv liefkenshoektunnel) 100% aftrekbaar
overzet en autowegentaksen nvt
verkeersboeten nvt
toebehoren zoals airco, alarm en lpg-installaties en gps (global positioning system) maximaal 50% aftrekbaar
gsm
draagbare mobilofoon, handsfree kit
en eventuele installatiekosten
gesprekken en abonnement
100% aftrekbaar
100% aftrekbaar
50% aftrekbaar
100% aftrekbaar
publiciteit, reclameteksten maximaal 50% aftrekbaar
financieringkosten nvt
leasingkosten of huur of renting maximaal 50% aftrekbaar
als doorberekende kosten door de uitreiker van de factuur maximaal 50% aftrekbaar
als doorberekende kosten door de ontvanger van de factuur 100% aftrekbaar indien niet afzonderlijk vermeld op de faktuur
winst op de verkoop nvt
verlies op de verkoop nvt
benzine, diesel, lpg (verbruik) maximaal 50% aftrekbaar
tanken met bancontact of tankkaart maximaal 50% aftrekbaar indien een verzamelfactuur kan voorgelegd worden, tickets daarentegen geven geen recht op aftrek
additieven van brandstof als anti-stollingmiddelen enz. maximaal 50% aftrekbaar
kosten voor het opslaan van brandstof (voorraadtanks, pompen, enz.) 100% aftrekbaar
parkingkosten maximaal 50% aftrekbaar
terugbetaling van kosten aan werknemers en zaakvoerders en bestuurders nvt
taxidiensten (beroepsmatige verplaatsingen) 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 13.098, 8 november 1972, B.T.W.-Revue, nr. 10, 71, 352)
gewone autohuur en vervangwagen maximaal 50% aftrekbaar
huur garage 100% aftrekbaar
buitenlandse autokosten eventueel te recupereren in het buitenland
(1) de aftrekbeperking geldt niet op vrachtwagens, bestelauto’s, autocars, heftrucks, werfvoertuigen en motorfietsen (besliss. E.T. 12.758, 13/11/1972, BTW-revue, nr.11, 208, 368)


Restaurantkosten – onthaal-en receptiekosten – representatie

Kostensoort BTW
Algemene regel btw niet – aftrekbaar
restaurantkosten in het weekend en op feestdagen btw niet-aftrekbaar
restaurantkosten van het personeel n.a.v. opdrachten buiten de onderneming 100% aftrekbaar indien factuur, btw-bon met leeuwezegel is onvoldoende
gratis bedeling van koffie, thee, soep, water, fruitsappen, bier, enz. gratis en collectief aan personeel 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 20494, 25 september 1975, B.T.W.-Revue, nr. 22, 324, 548)
doorberekende kosten btw niet aftrekbaar voor de uiteindelijke afnemer
personeelsfeesten,kerst- en nieuwjaarsfeesten, st-niklaasfeest, st-elooi (metaal), huldiging, pensioenstelling, enz. van personeel btw niet-aftrekbaar, doch volledig indien voedingswaren aangekocht worden zonder verdere dienstprestaties
receptie voor het personeel in een hotel (buiten het eigen bedrijf) btw niet-aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 14.661, 28 mei 1973, B.T.W.-Revue, nr. 15, 205, 455)
huwelijksfeesten btw niet-aftrekbaar
restaurantkosten buitenland afhankelijk buitenland
onthaal- en receptiekosten btw niet-aftrekbaar
dranken en hapjes ter gelegenheid van de opening, jubileum, enz. 100 % aftrekbaar
gratis drankje in een restaurant bij een maaltijd (gevraagde prijs inbegrepen het drankje) 100% aftrekbaar in hoofde van het restaurant (besliss. nr. E.T. 96.920, 31 augustus 2000, B.T.W.-Revue, nr. 145, blz. 152, nr. 1081)
promotiefeesten of evenementen met publicitair karakter bv modeshow, productvoorstelling, verkoopsbevorderende evenementen, … 100% aftrekbaar
algemene regel
kosten voor business-seats en loges (voetbal) culturele en sportmanifestaties (aan zakenrelaties) 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 63, 540, 7 en 10 juli 1989, B.T.W.-Revue, nr. 88, 433, 915)
spijzen en dranken bij business-seats en loges btw niet-aftrekbaar
kosten van serviceclubs als Lions, Rotary, enz. nvt
hostess op een handelsbeurs 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 23.318, 14 januari 1977, B.T.W.-Revue, nr. 37, 905, 676)
autocarreizen en bijhorende attracties (uitgez. met personeel, zie relatiegeschenken) btw niet-aftrekbaar (algemene regel)
autocarreizen teneinde mogelijke klanten op te halen en te verplaatsen rechtstreeks naar de verkoopinrichting van het bedrijf en terug btw 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 20.646, 20 mei 1975, B.T.W.-Revue, nr. 22, 324, 546)
parking voor klanten en leveranciers btw 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 13.732, 10 januari 1973, B.T.W.-Revue, nr. 11, 208, 369)
pleziervaartuigen of boten btw niet-aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 19.216, 27 februari 1976, B.T.W.-Revue, nr. 25, 151, 569)
waakhonden voor en in de onderneming btw 100% aftrekbaar (zie B.T.W.-Revue, nr. 102, 191, 2)


Relatiegeschenken

Kostensoort BTW
Algemene regel Kostprijs < 50,00 € btw 100% aftrekbaar (sinds 1/1/2002)
Kostprijs > 50,00 € btw niet aftrekbaar (sinds 1/1/2002)
wijnen en aperitieven kostprijs < 50,00 € btw 100% aftrekbaar
kostprijs > 50,00 € btw niet aftrekbaar
sterke drank en tabak nooit aftrekbaar
geschenken aan personeel btw niet aftrekbaar
daguitstappen (reizen autocar) met personeel btw 100% aftrekbaar
daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel niet aftrekbaar
kleine geschenken (reclame) van geringe waarde en op grote schaal verspreid (aanstekers, pennen, agenda’s, ballen, sleutelhangers, asbakken, enz.) btw 100% aftrekbaar
tombolageschenken en toegelaten loterij btw niet aftrekbaar
sponsering met publiciteit kostprijs < 50,00 € btw 100% aftrekbaar
kostprijs > 50,00 € btw niet aftrekbaar
buitenlandse zakenreis en geschenken algemene regel


Overige

Kostensoort BTW
aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattingskosten, enz.) btw op eventuele kosten is 100% aftrekbaar
belastingen, onroerende voorheffing nvt
bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties meestal niet van toepassing
handelshuur, overname of verwerving van het recht een handelspand te mogen gebruiken of drempelvergoeding nvt
hospitalisatieverzekering nvt
maaltijdcheques nvt
opleidingskosten aftrekbaar indien aangerekend
telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers niet aftrekbaar indien de factuur door Belgacom, enz. opgemaakt is ten name van de werknemer (besliss. T.3484, 11/05/1971, b.t.w. Rev., nr. 4, 486, 177)
vakliteratuur zelfde redenering als de inkomstenbelastingen
originele kunstwerken btw niet aftrekbaar
verzekering tegen inkomensverlies nvt
werkkledij (veiligheidskledij, door CAO opgelegde kledij, enz.) 100% aftrekbaar
overige kledij (stadkledij, kostuum, schoenen, enz.) 100% aftrekbaar voor zover de kledij beroepsmatig gebruikt wordt.
openbaar vervoer (De Lijn, NMBS, …) de BTW is aftrekbaar op voorlegging van het ticket (een factuur is hier niet vereist)
ziekenkas – bovenwettelijke premies nvt

 

 

4. Tips
Vermijd zoveel mogelijk bonnetjes, leveringsnota’s, enz. en probeer zoveel mogelijk facturen te bekomen. Zodoende zal u van deze aankopen de BTW kunnen recupereren;

– Het gebruik van een tankkaart is handig: u kunt er in elk benzinestation uitgerust met een betaalterminal tanken, en u krijgt op het einde van elke maand een factuur.

– Heeft u meerdere vennootschappen, dan kan een BTW-eenheid zeer interessant zijn. Contacteer ons voor een advies op maat !

– Soms vereist de activiteit van een buitenlandse vennootschap dat zij in België een aansprakelijk vertegenwoordiger aanduiden. Ook hiermee kan G&V u verder helpen !


Disclaimer: Hoewel wij onze uiterste best doen om de informatie die op deze site verstrekt wordt zo volledig en accuraat mogelijk voor te stellen, wijzen wij elke aansprakelijkheid aangaande de inhoud af. De informatie die op deze site gegeven wordt, dient te worden beschouwd als de basis van waaruit een persoonlijk advies opgesteld moet worden.