Buitenlandse bankrekening melden

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de vermeldingen bevatten van het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.

Als gevolg hiervan moeten, ten laatste op het zelfde ogenblik als het indienen van de inkomstenaangifte 2014 die het bestaan van buitenlandse rekeningen vermeldt, de rekeningnummers, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarninstelling en het (de) land(en) waar deze rekeningen werd(en) geopend, aan het CAP worden gemeld.

Door de Federale overheidsdienst Financiën werd een verklarende nota opgesteld met betrekking tot de gegevens die hetzij via elektronische weg hetzij op papier aan het CAP moeten gemeld worden, Indien u bijkomende inlichtingen zou wensen over uw verplichtingen met betrekking tot de rekeningen die moeten gemeld worden, kan u steeds contact opnemen met het Contact center van de Federale overheidsdienst Financiën, dat als enige bevoegd is om op deze vragen te antwoorden , en dit op het nummer 0257/257.57 (elke werkdag van 8u tot 17u).

Uw melding kan als volgt gebeuren:
– via elektronische weg (deze zal vanaf 26 mei 2015 beschikbaar zijn)
– via een standaardformulier (u kan deze downloaden via deze link)