Gratis volmacht voor aangetekende zendingen van Bpost

Als u als mandataris van een vennootschap een aangetekende zending wil aannemen, dan eist de post dat u een volmachtkaart heeft.

Deze volmachtkaart kan u – tegen betaling – bekomen bij Bpost zelf, doch er is ook een gratis alternatief !

Op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan u een volmacht gratis aanmaken : Surf naar de site van de KBO

Meld u aan met uw e-id of een token. U ziet een lijst met de ondernemingen waarvoor u gemachtigd bent.
Klik op mandaten, mandaat creëren, kies type “post” en vul verder aan, en klaar is kees !

Uitbreiding getrapte aansprakelijkheid

Met ingang van 28/08/2015 wordt de aansprakelijkheid voor fiscale en/of sociale schulden van een (onder)aannemer uitgebreid tot de opdrachtgever.

Een woordje uitleg :

Fiscale of sociale schulden (onder)aannemer
De hoofdelijke aansprakelijkheid komt er de facto op neer dat een opdrachtgever of aannemer aangesproken kan worden voor de fiscale of sociale schulden van een (onder)aannemer. Het is evenwel mogelijk deze aansprakelijkheid in te dekken door een bepaald bedrag in te houden bij de betaling aan de aannemer of onderaannemer en dit bedrag door te storten aan de RSZ of aan de fiscus. Dit meer bepaald wanneer na consultatie van de databanken van de RSZ en de belastingdienst is gebleken dat de (onder)aannemer fiscale of sociale schulden heeft. Voor fiscale schulden moet 15% van het te betalen bedrag, exclusief BTW, worden ingehouden; bij sociale schulden is dit 35%.

Deze verplichtingen gelden voor alle onroerende werken door een aannemer en bij uitbreiding voor heel wat andere werken, zoals tuinwerken of zelfs bij het inschakelen van een poetsdienst.

Programmawet 2012: uitgebreidere ‘ketenaansprakelijkheid’
De hoofdelijke aansprakelijkheid, die van kracht is sinds 2008, gold tot 2012 enkel in de rechtstreekse relatie tussen de opdrachtgever en de (hoofd)aannemer en tussen de hoofdaannemer en zijn onderaannemers, etcetera. Deze regeling bleek echter onvoldoende effectief om sociale en fiscale schulden aan te pakken en te recupereren. Met de programmawet van 2012 werd daarom een uitgebreidere ‘ketenaansprakelijkheid’ ingevoerd. Daardoor kan elke aannemer die in de productieketen boven een in gebreke blijvende (onder)aannemer zit hoofdelijk aangesproken worden voor de schulden. De fiscus en de RSZ kunnen met andere woorden elke aannemer tot aan de opdrachtgever aanspreken om de schulden in te vorderen. Dit met name wanneer de aannemer niet correct de nodige inhoudingen verricht.

Deze ketenaansprakelijkheid wordt chronologisch getrapt gehanteerd. Dat betekent dat telkens de (onder)aannemer net boven de schuldig blijvende (onder)aannemer wordt aangesproken. Dit telkens wanneer de (onder)aannemer onder hem in de productieketen de sommen niet vereffent binnen een termijn van 30 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. Op deze wijze kunnen de fiscus en de RSZ de hele productieketen chronologisch afgaan tot een bepaalde aannemer de verschuldigde sommen betaalt.

De invoering van de ketenaansprakelijkheid had tevens consequenties voor het belang van inhoudingen op betalingen: daarmee kan immers nog altijd de hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de (onder)aannemer waarmee rechtstreeks werd gecontracteerd worden beschermd.

Bij wijze van voorbeeld beschouwen we kort een productieketen met één hoofdaannemer A, één onderaannemer B en één onderaannemer C die werkt in opdracht van B en dus onderaannemer is van B. Onderaannemer C heeft fiscale en sociale schulden waarvoor ook onderaannemer B hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Onderaannemer B kan deze aansprakelijkheid indekken via een inhouding op de betaling aan onderaannemer C maar doet dit niet. Bijgevolg wordt onderaannemer B aansprakelijk gesteld en aangeduid als schuldenaar. Indien onderaannemer B echter tevens in gebreke blijft, kan hoofdaannemer A worden aangesproken door de fiscus en de RSZ. Dit meer bepaald wanneer A geen inhouding heeft verricht op het aan B verschuldigde bedrag. In dat geval wordt A als schuldenaar aangeduid.

Getrapte aansprakelijkheid nu ook van toepassing op opdrachtgever
De ketenaansprakelijkheid of getrapte aansprakelijkheid werd met ingang van 28 augustus uitgebreid tot de opdrachtgever (art. 18-19 van de programmawet van 10 augustus 2015 (BS 18 augustus 2015)). De bouwheer zal dus aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fiscale of sociale schulden van (onder)aannemers in de gehele productieketen. Let wel, de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid is enkel van toepassing in de bouwsector. ‘Particuliere’ opdrachtgevers die louter werken laten uitvoeren in de privé-sfeer zijn net als voorheen uitgesloten van de hele kwestie van hoofdelijke aansprakelijkheid. Van hen kan immers niet worden verwacht dat zij de databanken van de RSZ of de fiscus moeten raadplegen bij de afweging van elke offerte. De inhoudingsplicht en de ketenaansprakelijkheid geldt met andere woorden enkel als vennootschappen, waaronder patrimoniumvennootschappen, of éénmanszaken werken laten uitvoeren.

Belangrijk voor gelegenheidspromotor en syndicus
Aangezien de aansprakelijkheid getrapt wordt toegepast, zal de opdrachtgever enkel kunnen worden aangesproken wanneer elke andere partij in de keten in gebreke blijft. In elk geval is het raadzaam voor de opdrachtgever om in de toekomst steeds contractueel te laten vastleggen dat de (hoofd)aannemer de inhoudingsplicht moet toepassen. Zo kan de impact van de hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt.

Voor wie bijvoorbeeld als gelegenheidspromotor werkt met verschillende kleinere aannemers is het alvast van bijzonder belang zich goed bewust te zijn van de consequenties van de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid en de eventuele risico’s die dit met zich kan meebrengen.

Ook de syndicus past maar beter op. De ketenaansprakelijkheid en de inhoudingsplicht zullen ook voor de syndicus gelden, wanneer deze werken laat uitvoeren voor de Vereniging van Mede-Eigenaars.

Kilometervergoeding 2015

Met ingang van 1/7/2015 wordt de kilometervergoeding 0,3412 euro per kilometer.

Buitenlandse bankrekening melden

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de vermeldingen bevatten van het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.

Als gevolg hiervan moeten, ten laatste op het zelfde ogenblik als het indienen van de inkomstenaangifte 2014 die het bestaan van buitenlandse rekeningen vermeldt, de rekeningnummers, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarninstelling en het (de) land(en) waar deze rekeningen werd(en) geopend, aan het CAP worden gemeld.

Door de Federale overheidsdienst Financiën werd een verklarende nota opgesteld met betrekking tot de gegevens die hetzij via elektronische weg hetzij op papier aan het CAP moeten gemeld worden, Indien u bijkomende inlichtingen zou wensen over uw verplichtingen met betrekking tot de rekeningen die moeten gemeld worden, kan u steeds contact opnemen met het Contact center van de Federale overheidsdienst Financiën, dat als enige bevoegd is om op deze vragen te antwoorden , en dit op het nummer 0257/257.57 (elke werkdag van 8u tot 17u).

Uw melding kan als volgt gebeuren:
– via elektronische weg (deze zal vanaf 26 mei 2015 beschikbaar zijn)
– via een standaardformulier (u kan deze downloaden via deze link)

Elektronische facturen automatisch verwerken

Na de succesvolle implementatie van de verwerking van coda-bestanden in ons kantoor (voor zo’n 80% van onze klanten verwerken we de bankrekeninguittreksels semi-automatisch) gaat G&V nog een stap verder !

Wij kunnen voortaan ook elektronisch aangemaakte facturen automatisch verwerken !

Voor het eerst bestaat een toepassing voor de Belgische KMO die betaalbaar is, heel gebruiksvriendelijk, en waarbij deze facturen door ons niet opnieuw hoeven overgetypt te worden : Cloudfact. Meer info over deze toepassing vindt je op : www.cloudfact.net.

De voornaamste voordelen voor de KMO zijn :

  • eenvoudig, snel en vlot correcte verkoopfacturen aanmaken;
  • steeds correct volgnummer en correcte berekening van subtotalen, BTW, enz.;
  • besparen op de facturatiekost (briefhoofd, enveloppe, postzegel) en de boekhoudkost (manueel klanten aanmaken en facturen overtypen zijn verleden tijd);
  • bestaande klanten en leveranciers kunnen heel eenvoudig overgenomen worden in deze applicatie;
  • de lay-out van de facturen kan volledig aangepast worden.

Zo kunnen wij onze tijd steken in zaken die voor u meer meerwaarde opleveren !

Bovendien heeft u er alle belang bij dat uw leveranciers ook elektronische facturen aan u sturen : dezelfde elektronische facturen kunnen wij immers ook als aankoopfacturen inlezen ! Weer een besparing 🙂

Indien u hierover meer informatie wenst kan u ons uiteraard steeds contacteren.

BTW-administratie aanvaardt de aftrek van BTW op onthaalkosten bij publicitaire evenementen

In het verleden aanvaardde de BTW-administratie niet dat BTW in aftrek gebracht werd op kosten van onthaal (spijzen en dranken), zelf niet indien deze spijzen en dranken aan (potentiële) klanten aangeboden werden tijdens een publicitair evenement (bvb. de lancering van een nieuw model van een auto, opening nieuwe winkel of showroom, enz.).

Omdat de administratie door het Hof van Cassatie in het ongelijk werd gesteld, heeft de administratie nu beslist zich hierbij neer te leggen.

Voortaan is de BTW op spijzen en dranken aftrekbaar, op voorwaarde dat die gemaakt worden in het kader van een evenement dat georganiseerd wordt voor bestaande klanten of potentiële klanten en dat het evenement hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Deze kosten worden beschouwd als publiciteitskosten met een professioneel karakter.

VAA auto stijgt lichtjes vanaf 1/1/2015

Door de aanpassing van de referentie-uitstoot zal het voordeel van alle aard (VAA) voor auto’s vanaf 1/1/2015 lichtjes stijgen. De referentie-uitstoot voor dieselwagens daalt van 93 gram (2014) tot 91 gram voor 2015. Voor benzinewagens daalt de referentie-uitstoot van 112 gram (2014) tot 110 gram (2015).

Voor doorsneewagens betekent deze aanpassing een toename van het VAA met +/- 3,5 %.

Het VAA voor auto’s met een zeer hoge uitstoot blijft gelijk, net zoals voor wagens met een nul-uitstoot.

Gepensioneerde 65-plusser kan onbeperkt bijverdienen

Vanaf 1 januari kan elke gepensioneerde 65-plusser of wie een loopbaan van 45 jaar achter de rug heetf, onbeperkt bijverdienen. De regering-Michel heeft de maximumbedragen geschrapt voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecumuleerd mag worden met het pensioen.

Minder goed nieuws is er voor wie op (vervroegd) pensioen kan gaan, maar blijft werken. Tot nu had hij of zij recht op een pensioenbonus. Elke gewerkte dag leverde een extraatje op. De bonus wordt op 1 januari afgeschaft voor iedereen die er voor die dag geen recht op had.