Conversie reserves in kapitaal

Tijdens de voorbije begrotingscontrole besliste de regering om de roerende voorheffing op liquidatieboni met ingang van 1/10/2014 op te trekken van 10% naar 25%.

Dit betekent concreet dat vennootschappen op de “opgepotte winsten” (die trouwens al belast geweest zijn) bij vereffening nog eens een taxatie van 25% zullen ondergaan.

Een vennootschap kan hieraan “ontsnappen” door voor 30/09/2014 middels een authentieke akte (voor notaris dus) de reserves te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Op deze incorporatie moet 10% RV betaald worden. Bijkomende voorwaarde is dat geen kapitaalvermindering doorgevoerd wordt binnen de vijf jaar na incorporatie. Doet de vennootschap dat toch, dan is een exitbelasting van resp. 15%, 10% of 5% verschuldigd naargelang de kapitaalvermindering plaats heeft in de eerste twee jaren, jaar 3 of jaar 4 na de incorporatie.

In de huidige fiscale context lijkt ons deze incorporatie niet oninteressant te zijn….

Voor meer concrete informatie hierover is het wachten op de definitief goedgekeurde wetteksten.