Afschaffing aannemersregistratie

Met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2011 is het niet langer verplicht om op een geregistreerde aannemer beroep te doen om bvb. te kunnen genieten van bepaalde belastingverminderingen.

Op deze link staat meer uitleg over deze afschaffing….

Opgelet : de inhoudingsplicht is niet afgeschaft ! Info over de inhoudingsplicht vind je op deze link (bericht aan de opdrachtgevers…). Of je moet inhouden voor een bepaalde aannemer kan je hier controleren (klikken op consulteren).

Verhoging BTW boetes

De programmawet die eind juni goedgekeurd werd verhoogt met ingang van 1 juli 2012 de niet-proportionele boetes inzake BTW. De boete voor het niet- indienen van een BTW-aangifte verdubbeld van 500 € tot 1.000 €. Het niet indienen van de jaarlijkse klantenlisting of een opgave van de intracommunautaire handelingen kost voortaan 3.000 € ipv. 2.500 € voorheen. Er werd ook een nieuwe boete ingevoerd voor het foutief invullen van de periodieke BTW-aangifte.

Bij de proportionele boetes werd de boete die verschuldigd is in geval van niet of laattijdige betaling van de BTW of in geval men nalaat de BTW-voorschotten te betalen verhoogd van 10 naar 15%.

Wij kunnen u alleen maar aanraden, om ons uw documenten volledig en tijdig te bezorgen, zodat wij uw aangifte correct en tijdig kunnen indienen, en zo deze boetes kunnen vermeden worden.

Forfait kilometervergoeding

Vanaf 1 juli 2012 wordt de forfaitaire vergoeding voor het gebruik van een privé-wagen voor beroepsverplaatsingen verhoogd tot 0,3456 € per kilometer.

Betaling in contanten

Vanaf 16 april 2012 is het bij de aankoop van een onroerend goed niet langer toegelaten om een voorschot van meer dan 10% met een maximum van 5.000 € cash te betalen. Vanaf 1/1/2014 is het volledig verboden om de aankoop van een onroerend goed cash te betalen.

De aankoop van goederen of diensten mogen eveneens vanaf 16 april 2012 slechts cash betaald worden tot maximum 5.000 €. Vanaf 1/1/2014 wordt dit bedrag verlaagd tot 3.000 €. Enkel voorschotten van maximum 10% (en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 5/3.000 €) mogen nog cash betaald worden.

 

Taxatie aan 309%

De voorbije dagen zijn in diverse media artikelen verschenen over het
> belasten van privé-uitgaven aan 309%.
>>
> Waarover gaat het ? Een vennootschap mag zijn BEROEPSMATIGE kosten
> aftrekken van zijn inkomsten. Tot nu werd – als bij een fiscale
> controle werd vastgesteld dat een privé-uitgave werd ingebracht – die
> kost gewoon verworpen. Soms werd ook nog gevraagd om het bedrag van de
> privé-uitgave aan de vennootschap terug te storten.
>>
> Vanaf nu zal de belastingadministratie een belasting van 309% heffen
> op privé-uitgaven. De privé-kost blijft dan wel een aftrekbare kost.
> De heffing van 309% is eveneens aftrekbaar. Niet-aangegeven omzet
> ondergaat dezelfde taxatie. Ook niet aangegeven voordelen van alle
> aard (bvb. een internetabonnement betaald door de vennootschap dat ook
> privé mag gebruikt worden, het gratis beschikken over een auto, gsm,
> pc, fiets, enz.) ondergaan deze taxatie. Geschenken met een waarde van
> meer dan 125 € (per geschenk) waarvan de genieter niet bekend gemaakt
> wordt zullen ook aan 309% getaxeerd worden….
>
>
> Deze maatregel wordt bovendien “retroactief” ingevoerd. Bij
> toekomstige controles (in principe over de jaren 2009 of later) kan
> deze taxatie toegepast worden. Indien u meent dat door uw vennootschap
> privé-uitgaven werden betaald of dat u een voordeel van alle aard
> genoten heeft dat niet werd aangegeven, dan kan dit tot 30 juni 2012
> spontaan rechtgezet worden, door het genoten voordeel of de
> privé-uitgave te laten belasten in de personenbelasting. Na 30 juni
> zal een dergelijke uitgave of voordeel belast worden aan 309%.
>
>
> Het zal dus voortaan meer dan ooit zaak zijn om de beroepsmatigheid
> van uw onkosten te staven, en er op toe te zien dat de omzet correct
> is. De praktijk zal verder moeten uitwijzen hoe hard de controleurs
> het spel gaan spelen, maar een verwittigd man (of vrouw !) is er twee waard.

28/02/2012 De nieuwe BIV simulator

Vanaf 1 maart 2012 is de nieuwe Vlaamse BIV-regeling van kracht. Op deze link kan je simuleren hoeveel de BIV bedraagt…

Laatste nieuws

02/02/2012 | Voordeel van alle aard voor firmawagens | Bijna dagelijks wordt de nieuwe regeling bijgestuurd. De administratie plaatste op haar website een gedetailleerde uitleg ivm de berekening van het nieuwe VAA, alsook een FAQ. Klik hier om deze nota te lezen.