LAATSTE INFO

Aangifte van schuldvordering bij Faillissement

Met ingang van 1 april 2017 moeten aangiften van schuldvordering bij faillissement van een klant elektronisch ingediend worden. Dit moet via de website www.regsol.be. Stavingsstukken zoals facturen en contracten moeten opgeladen worden, ook uw bankrekeningnummer moet worden medegedeeld…

Voor het indienen (en aanvaarden) van uw aangifte is een retributie van 6,00 € verschuldigd.

Zodra uw aangifte is ingediend, kan je online de stand van zaken mbt. dit faillissementsdossier gevolgd worden.

Vervelende televerkopers

Ben je ook al die telefoontjes beu van televerkopers die proberen u een nieuw gsm-abonnement aan te smeren, of goedkopere gas of elektriciteit ?

Je kan uw telefoonnummer(s) laten blokkeren via een site van de overheid. Tegen mensen die u nadien toch nog zouden bellen, kan u klacht indienen.

Inhoudingsplicht controleren wordt eenvoudiger

Als u als particulier of als bedrijf beroep doet op een aannemer, dan bent u verplicht na te gaan of u de factuur wel aan die aannemer zelf mag betalen !

Als die aannemer fiscale of sociale schulden heeft, dan MOET u een deel van de factuur inhouden, en direct aan de fiscale of sociale administratie betalen.

Nagaan of u bedragen moet inhouden is een stuk eenvoudiger geworden, dank zij de website : checkinhoudingsplicht.

Moeite om een geschikte wagen te vinden ?

Vindt u het ook zo moeilijk om een nieuwe wagen te kiezen ? Je wil een berline, op benzine, die fiscaal zo voordelig mogelijk is. Maar …. Hoe begin je daar aan ?

Op deze link kan je heel makkelijk kiezen aan de hand van een groot aantal parameter.

Zeer handig !

Gratis volmacht voor aangetekende zendingen van Bpost

Als u als mandataris van een vennootschap een aangetekende zending wil aannemen, dan eist de post dat u een volmachtkaart heeft.

Deze volmachtkaart kan u – tegen betaling – bekomen bij Bpost zelf, doch er is ook een gratis alternatief !

Op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan u een volmacht gratis aanmaken : Surf naar de site van de KBO

Meld u aan met uw e-id of een token. U ziet een lijst met de ondernemingen waarvoor u gemachtigd bent.
Klik op mandaten, mandaat creëren, kies type “post” en vul verder aan, en klaar is kees !

Uitbreiding getrapte aansprakelijkheid

Met ingang van 28/08/2015 wordt de aansprakelijkheid voor fiscale en/of sociale schulden van een (onder)aannemer uitgebreid tot de opdrachtgever.

Een woordje uitleg :

Fiscale of sociale schulden (onder)aannemer
De hoofdelijke aansprakelijkheid komt er de facto op neer dat een opdrachtgever of aannemer aangesproken kan worden voor de fiscale of sociale schulden van een (onder)aannemer. Het is evenwel mogelijk deze aansprakelijkheid in te dekken door een bepaald bedrag in te houden bij de betaling aan de aannemer of onderaannemer en dit bedrag door te storten aan de RSZ of aan de fiscus. Dit meer bepaald wanneer na consultatie van de databanken van de RSZ en de belastingdienst is gebleken dat de (onder)aannemer fiscale of sociale schulden heeft. Voor fiscale schulden moet 15% van het te betalen bedrag, exclusief BTW, worden ingehouden; bij sociale schulden is dit 35%.

Deze verplichtingen gelden voor alle onroerende werken door een aannemer en bij uitbreiding voor heel wat andere werken, zoals tuinwerken of zelfs bij het inschakelen van een poetsdienst.

Programmawet 2012: uitgebreidere ‘ketenaansprakelijkheid’
De hoofdelijke aansprakelijkheid, die van kracht is sinds 2008, gold tot 2012 enkel in de rechtstreekse relatie tussen de opdrachtgever en de (hoofd)aannemer en tussen de hoofdaannemer en zijn onderaannemers, etcetera. Deze regeling bleek echter onvoldoende effectief om sociale en fiscale schulden aan te pakken en te recupereren. Met de programmawet van 2012 werd daarom een uitgebreidere ‘ketenaansprakelijkheid’ ingevoerd. Daardoor kan elke aannemer die in de productieketen boven een in gebreke blijvende (onder)aannemer zit hoofdelijk aangesproken worden voor de schulden. De fiscus en de RSZ kunnen met andere woorden elke aannemer tot aan de opdrachtgever aanspreken om de schulden in te vorderen. Dit met name wanneer de aannemer niet correct de nodige inhoudingen verricht.

Deze ketenaansprakelijkheid wordt chronologisch getrapt gehanteerd. Dat betekent dat telkens de (onder)aannemer net boven de schuldig blijvende (onder)aannemer wordt aangesproken. Dit telkens wanneer de (onder)aannemer onder hem in de productieketen de sommen niet vereffent binnen een termijn van 30 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. Op deze wijze kunnen de fiscus en de RSZ de hele productieketen chronologisch afgaan tot een bepaalde aannemer de verschuldigde sommen betaalt.

De invoering van de ketenaansprakelijkheid had tevens consequenties voor het belang van inhoudingen op betalingen: daarmee kan immers nog altijd de hoofdelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de (onder)aannemer waarmee rechtstreeks werd gecontracteerd worden beschermd.

Bij wijze van voorbeeld beschouwen we kort een productieketen met één hoofdaannemer A, één onderaannemer B en één onderaannemer C die werkt in opdracht van B en dus onderaannemer is van B. Onderaannemer C heeft fiscale en sociale schulden waarvoor ook onderaannemer B hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Onderaannemer B kan deze aansprakelijkheid indekken via een inhouding op de betaling aan onderaannemer C maar doet dit niet. Bijgevolg wordt onderaannemer B aansprakelijk gesteld en aangeduid als schuldenaar. Indien onderaannemer B echter tevens in gebreke blijft, kan hoofdaannemer A worden aangesproken door de fiscus en de RSZ. Dit meer bepaald wanneer A geen inhouding heeft verricht op het aan B verschuldigde bedrag. In dat geval wordt A als schuldenaar aangeduid.

Getrapte aansprakelijkheid nu ook van toepassing op opdrachtgever
De ketenaansprakelijkheid of getrapte aansprakelijkheid werd met ingang van 28 augustus uitgebreid tot de opdrachtgever (art. 18-19 van de programmawet van 10 augustus 2015 (BS 18 augustus 2015)). De bouwheer zal dus aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fiscale of sociale schulden van (onder)aannemers in de gehele productieketen. Let wel, de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid is enkel van toepassing in de bouwsector. ‘Particuliere’ opdrachtgevers die louter werken laten uitvoeren in de privé-sfeer zijn net als voorheen uitgesloten van de hele kwestie van hoofdelijke aansprakelijkheid. Van hen kan immers niet worden verwacht dat zij de databanken van de RSZ of de fiscus moeten raadplegen bij de afweging van elke offerte. De inhoudingsplicht en de ketenaansprakelijkheid geldt met andere woorden enkel als vennootschappen, waaronder patrimoniumvennootschappen, of éénmanszaken werken laten uitvoeren.

Belangrijk voor gelegenheidspromotor en syndicus
Aangezien de aansprakelijkheid getrapt wordt toegepast, zal de opdrachtgever enkel kunnen worden aangesproken wanneer elke andere partij in de keten in gebreke blijft. In elk geval is het raadzaam voor de opdrachtgever om in de toekomst steeds contractueel te laten vastleggen dat de (hoofd)aannemer de inhoudingsplicht moet toepassen. Zo kan de impact van de hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt.

Voor wie bijvoorbeeld als gelegenheidspromotor werkt met verschillende kleinere aannemers is het alvast van bijzonder belang zich goed bewust te zijn van de consequenties van de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid en de eventuele risico’s die dit met zich kan meebrengen.

Ook de syndicus past maar beter op. De ketenaansprakelijkheid en de inhoudingsplicht zullen ook voor de syndicus gelden, wanneer deze werken laat uitvoeren voor de Vereniging van Mede-Eigenaars.